Публікації

Оновлено
2013-09-08
20:12:53

 

Підручники та навчальні посібники з грифом

 

Ячнюк Ю.Б., Мосейчук Ю.Ю., Ячнюк І.О., Воробйов О.О., Романів Л.В., Марценяк І.В. Відновлювані засоби у фізичній культурі і спорті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 387 с.

Навчальний посібник розкриває особливості розвитку морфофункціональних систем організму в залежності від статі, віку; висвітлює питання навантаження, стомлення, відновлення працездатності спортсмена педагогічними, психологічними, медико-біологічними засобами. Розраховано на викладачів та студентів вищих навчальних закладів освіти України ІІІ-ІVрівнів акредитації. Може бути корисним тренерам, спеціалістам спортивної медицини і лікарського контролю. 

Радько М.М., Шатернікова А.А., Грицай Л.А., Гумен В.А., Воробйов О.О., Савка В.Г., Скринчук П.K., Ячнюк Ю.Б., Яковець К.І. «Спортивна морфологія». Підручник. – Чернівці, 2006 – 320 с.

Підручник «Спортивна морфологія» авторів розроблений у відповідності до робочої програми з цієї дисципліни. В ньому висвітлені питання адаптації та морфофункціональної перебудови організму спортсмена, фізичного роз­витку, тілобудови спортсменів, спортивної орієнтації та відбору.

Згідно з рішенням Наукової ради Науково-методичного центру військової освіти Міністерства оборони України (протокол № 16 від 15 серпня 2005 року) рукопис підручника «Спортивна морфологія» рекомендовано до друку як підручник для курсантів, слухачів та студентів вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації.


Tsyhykalo O.V. Topographical anatomy and operative surgery ; textbook for english-speaking foreing students / Olexandr Tsyhykalo. – Vinnytsia : Nova Kniha Publishers, 2011. – 528 p. : il.

ЦигикалоО.В.Топографічнаанатоміятаоперативнахірургія;Підручникдляангломовнихіноземнихстудентів / О.В.Цигикало. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 528с. : іл.

The textbook compiled in accordance with the Program of the educational subject "Topographic Anatomy and Operative Surgery” for higher medical educational institutions of the III-IV levels of accreditation of the Ministry of Health of Ukraine (Kyiv, 2006). The textbook presents up-to-date data in Topographic Anatomy and Operative Surgery of the regions of head, neck, thorax, abdomen, pelvis, spine and limbs. The topographic specific characteristics of organs and anatomical structures have been ascertained and they should be taken into account in the process of performing diagnostic and treatment procedures. A technique of principal surgical operations with due regard for the history and the modern state of the medical science is adduced in detail.

For medical students, internship doctors, residents. 

 

 

Навчальні посібники 

 

Цигикало О.В. Топографічна анатомія та оперативна хірургія. Підручник для англомовних іноземних студентів / О.В.Цигикало. – Чернівці, 2008. – 532 с.

The textbook compiled in accordance with the Program of the educational subject "Topographic Anatomy and Operative Surgery” for higher medical educational institutions of the III-IV levels of accreditation of the Ministry of Health of Ukraine (Kyiv, 2006). The textbook presents up-to-date data in Topographic Anatomy and Operative Surgery of the regions of head, neck, thorax, abdomen, pelvis, spine and limbs. The topographic specific characteristics of organs and anatomical structures have been ascertained and they should be taken into account in the process of performing diagnostic and treatment procedures. A technique of principal surgical operations with due regard for the history and the modern state of the medical science is adduced in detail.

For medical students, internship doctors, residents. 

Васильчук А.Г., Мосейчук Ю.Ю. Методика навчання футболу на уроках фізичної культури в школі. Навчальний посібник. – Чернівці: Технодрук, 2010. – 216 с.
Навчальний посібник "Методика навчання футболу на уроках фізичної культури в школі" підготовлений у відповідності з вимогами нової Програми для середніх загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. У посібнику вперше вміщено теоретичний та практичний матеріал з футболу для учнів зі по 12 класи. Вимоги та контрольні нормативи за 12-ти бальною системою для хлопців та дівчат. Домашні завдання. Методика навчання техніки і тактики гри у футбол. Рекомендується для викладачів та студентів факультетів фізичного виховання ВНЗ 3-4 р.

Темерівська Т.Г. Інструментальні методи дослідження у фізичній культурі та спорті: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2008. – 158 с.

У посібнику подано сучасні визначення нозологічних форм патологічних станів організму спортсмена, можливості різних методів інстру¬ментального дослідження для визначення стану органів і систем організму в нормі і при патології. Наведено навчально-методичний план лекційних і лабораторних занять, тематичний план самостійної роботи студента, перелік питань до екзамену, список літератури.

Для студентів факультетів фізичної культури та валеології, магістрів, аспірантів, тренерів, реабілітологів та інших спеціалістів з фізичної культури і спорту.

Стратійчук H.А., Козік Н.М. Гігієнічне забезпечення окремих видів спорту: навч. посібник / Н.А. Стратійчук, Н.М. Козік. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 240 с.
Навчальний посібник розроблений відповідно до програми дисципліни «Гігієна» для студентів педагогічних вузів ІII-IV рівнів акредитації фаху «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура», «Фізичне виховання», «Здоров'я людини». Посібник містить теоретичний матеріал до теми «Гігієна фізичної культури та спорту» та «Гігієна окремих видів спорту» для самостійної роботи студенті» за кредитно-модульною системою навчання та лабораторні роботи. Навчальний посібник може бути використаний для навчання за індивідуальним планом, а також для фахівців, студентів і вихователів в галузі фізичної культури і спорту. 

Техніка гімнастичних вправ: Навчально-методичний посібник / Укл. П.І.Євстратов, Я.І.Виклюк, О.Д.Гауряк, СЗ.Мединський-Чернівці: Рута, 2004. – 80 с.
Навчальний посібник пропонується викладачам фізичного виховання і студентам спеціальності фізична культура і валеологія з ціллю надання практичної допомоги в навчанні техніки базових гімнастичних вправ, які входять до програми ІІІ-го спортивного розряду категорії "Б".

 

Монографії

 

Цигикало О.В. Розвиток і становлення топографії головних компонентів коренів легень людини в пренатальному періоді онтогенезу. - Чернівці: БДМА, 2002. – 108 с.
Монографія присвячена вивченню особливостей морфогенезу і а становлення топографії головних бронхів та легеневих судин протягом пренатального періоду онтогенезу людини та у новонароджених.

 

Навчально-методичні матеріали

Науково-дослідна робота студентів із фізичної культури [Текст]: методичні рекомендації / укл.: Ю.Ю. Мосейчук, О.М. Киселиця. – Чернівці: Чернівецький най. ун-т, 2009. – 40 с.
У методичних вказівках подано загальні вимоги й практичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових, дипломних та магістерських робіт; визначено основні етапи написання та основні розділи наукової роботи.
Для викладачів і студентів факультету фізичної культури та здоров'я людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Клінічні методи обстеження: Методичні рекомендації до практичних занять / Укл. Луканьова C.M. – Чернівці: Рута, 2008. – 36 с.
У методичній розробці описано методи обстеження хворих із різною патологією внутрішніх органів (зокрема, захворювання органів дихання, серцево-судинної системи, травлення тощо) Дасться детальна характеристика кожного з трьох методів: фізичного, лабораторного та інструментального, наводяться приклади та додаються фотографії.
Для самостійної підготовки студентів усіх спеціальностей.

Бойчук Т.В., Мосейчук Ю.Ю. Корекція емоційно-поведінкових пору¬шень у студентів засобами фізичного виховання. – Івано-Франківськ, 2008. – 54 с.
У методичних рекомендаціях приведено дані про причини і поши¬реність психологічних розладів у студентів, а також висвітлено сучасні погляди на їх роль як передумови виникнення патології внутрішніх органів, викладена методика корекції психосоматичних порушень засобами фізичної реабілітації, подано наукове й практичне обґрунтування ефективності розробленої автором програми підвищення рухової активності студентів у поєднанні з методами психічної саморегуляції.
Призначено для викладачів і студентів кафедр фізичного виховання і фізичної реабілітації, вчителів шкіл, працівників лікувально-оздоровчих закладів і реабілітаційних центрів.

Бойчук Т.В., Мосейчук Ю.Ю. Програма корекції психологічних розладів у студентів засобами фізичної реабілітації. - Івано-Франківськ, 2007. – 54 с.

Спортивно-оздоровча аеробіка і шейпінг: «Методичні вказівки /Укл.: О.ОМороз, Л.В.Чорнокоза. – Чернівці: Рута, 2000. – 32 с.
У методичних вказівках викладаються теоретичні основи спортивно-оздоровчої аеробіки. Розглядається питання про значення її в житті людини, наведений приклад побудови заняття з аеробіки, описане силове тренування, а також степ-тренінг - один з найсучасніших засобів в аеробному тренуванні.
Друга частина присвячена шейпінгу та ролі рухової активності в зміцненні здоров'я засобами, фізичного виховання Розглянуто основи шейпінгу та його роль у підвищенні рівня фізичної підготовки і профілактики різних захворювань.
Розраховано на студентів факультетів фізичного виховання вузів та університетів, інших освітніх закладів, інструкторів з аеробіки. 

Футбол: Методичні рекомендації / Укл.: Ю.Ю. Мосейчук, М.М. Осадець. – Чернівці: Рута, 2000. – 35 с.
У навчально-методичному посібнику викладаються деякі теоретичні відомості про футбол. Розглядаються питання про головні складові футбольної підготовки, детально описані такі види: фізична, технічна, психологічна та інтегральна.
Описано структуру багаторічної підготовки у футболі, методику організації і проведення масових змагань, інструкторську та суддівську практику з цього виду спорту.
Розрахована на студентів факультетів фізичного виховання вузів, викладачів фізичної культури освітніх закладів (шкіл, ліцеїв, технікумів), тренерів з футболу, керівників футбольних секцій.

Спортивні ігри з методикою викладання (футбол) : метод, реко¬мендації / укл. Ю.Ю. Мосейчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 60 с.
У роботі викладено теоретичні й практичні відомості про футбол.; розглядаються питання про головні складові футбольної підготовки; описано структуру багаторічної підготовки до футболу, методику організації й проведення масових змагань; інструкторську та суддівську практику з цього виду спорту; подано конспекти практичних занять
Для студентів її курсу факультетів фізичного виховання вузів, викладачів фізичної культури освітніх закладів (шкіл, ліцею, технікумів), тренерів із футболу, керівників футбольних секцій. 

 

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@,Уа@<Х[Јchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.