Навчальний процес

Оновлено
2013-09-08
20:12:53

Навчальний процес

Назва дисципліни: Вступ до спеціальностіШифр дисципліни: 6.010203/3.1.13.
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс – 1; семестр – 1. Всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; (л/сем.).

Кредитів – 3.

Дисципліна обов’язкова.

"Вступ до спеціальності" є однією з професійно-орієнтованих дисциплін за навчальними планами вищих навчальних закладів Ш-ІУ рівнів акредитації, які готують фахівців за напрямом підготовки спеціальності "Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура".

Професійна діяльність вчителя фізичної культури, тренера-викладача, фахівців з фізичної реабілітації, а також науково-дослідна робота студентів є складовою частиною системи загальної науково-професійної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Студент повинен знати, нормативно-правову базу системи вищої освіти, організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, як обрати тему наукового дослідження і сформулювати концептуальний апарат, теоретично обґрунтувати проблему та вибрати методи її аналізу, організувати експеримент і впровадити отримані результати в свою практичну діяльність.

 Мета викладання дисципліни - теоретичне знайомство студентів з майбутньою спеціальністю, її місцем у суспільному виробництві та засобами її оволодіння.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій основні етапи, напрямки, проблеми розвитку фізичної культури та спорту в суспільстві, сфери діяльності фахівця;

 • професійні характеристики тренера-викладача з виду спорту і вчителя фізичного виховання та валеології в навчальних закладах;
 • основні форми самостійної роботи студентів,
 • види студентських науково-дослідних робіт та
 • методику їх виконання. 
 • використовувати отримані теоретичні знання на практиці;
 • ефективно вести науковий пошук з обраної для дослідження
 • проблеми;
 • правильно оформляти студентську наукову роботу.

Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

„ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ”

НЕ 1.1 Соціальна сутність фізичної культури та її роль в сучасному суспільстві.

 • Основні завдання фізичної культури.
 • Засоби фізичної культури.
 • Сфери впровадження фізичної культури.
 • Основні показники стану розвитку фізичної культури державі, регіонів.
 • Галузева термінологія.

НЕ 1.2 Міжнародний спортивний рух і фізкультурно-спортивний рух в Україні. Спортивні організації та їх діяльність в Україні.

 • Історичні особливості розвитку фізкультури і спорту в Україні та світі.
 • Фізкультурно-спортивний рух в Україні в період Київської Русі, розвиток фізкультури і спорту в радянський період.
 • Традиції фізкультурно-спортивного руху в Чернівецькій області.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

 „ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ”.

НЕ 2.1 Професійна діяльність фахівця фізичної культури.

 • Складники професійної майстерності та службові обов’язки учителя фізичної культури.
 • Урок, як основна форма фізичного виховання.
 • Класифікаційна характеристика учителя фізичної культури.

НЕ 2.2 Професійна діяльність тренера-викладача та фахівця з фізичної реабілітації.

 • Складники професійної майстерності та структурна діяльність тренера.
 • Організація тренувального процесу, особливості підготовки спортсменів до змагань.
 • Розвиток фізичної реабілітації у світі та в Україні.
 • Специфіка підготовки фахівців з фізичної реабілітації.

НЕ 2.3. Професійна діяльність вчителя валеології.

 • Джерела та історія розвитку валеології.
 • Основні поняття та методичні основи валеології.
 • Здоров'я та їх наукова проблема. Фактори формування здоров в дитячому та підлітковому віці.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Система вищої освіти та кадрове забезпечення галузі фізичної культури

НЕ 3.1. Система вищої освіти та кадрове забезпечення галузі.

 • Морально-етичні засади професії вчителя фізичної культури і валеології.
 • Професіограма та кваліфікаційна характеристика вчителя фізичної культури, тренера з виду спорту.
 • Нормативно-правові документи в галузі фізичної культури і спорту.

НЕ 3.2. Організація навчального процесу в вищих навчальних закладах.

 • Особливості комплексного підходу організації навчального процесу.
 • Нормативно-правова база організації навчального процесу
 • Форми організації навчального процесу.
 • 3авдання, права та обов'язки вищого закладу освіти.

НЕ 3.3. Основи науково-дослідної роботи студентів.

 • Загальні закономірності розвитку науки.
 • Програма наукового дослідження. Визначення наукової проблеми
 • План та програма дослідження.. Гіпотези та їх роль в науковому дослідженні.
 • Методи наукового пізнання.
Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
 1. Вьідрин В.М. Введение в специальность. - М.: Физкультура и спорт, 1980.-119с.
 2. Державні тести    і    нормативи    оцінки    фізичної підготовленості населення України.
 3. Матвеев Л.П. Основи общей теории спорта и системи подготовки спортсменов. - К.: Олимпийская литература, 1999. - 318 с.
 4. Научнне работьі: Методика подготовки и оформлення. /Авт-сост. И.Н. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. й доп. -Мн.: Амалфея, 2000. -544с.
 5. Основи научннх исследований: Учебное пособие / Под ред. Лудченко А.А. - К.: Знання , 2000. - 114 с.
 6. Платонов В.Н.          Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - К.: Олимпийская литература, 1997. - 583 с.
 7. Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. - Л.,1989. - 60 с.
 8. Бурдин К.С., Веселов П.В. Как оформить научную работу. - М.: Внсшая школа, 1973.
 9. Введение в научное исследование по педагогике / Под ред. Журавлева В.И. - М.: Просвещение, 1988. - 239 с.
 10. Логика научного исследования. - М.: Наука, 1965.
 11. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблеми психологии. - М.,1984.
 12. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. - К.: НДІП, 1990. - 240 с.
 13. Михайлов А.И., Черннй А.И., Гяляровский Р.С. Основи информатики. 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Наука, 1968.-674 с.
 14. Петров Ю.А. Азбука логичного мишления. - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1991. - 104 с.
 15. Петров Ю.А. Культура мишления: Методологические проблеми научно-педагогической работи. - М.: Изд-во МГУ, 1990.-118 с.
 16. Петров Ю.А., Никифоров А.Л. Логика и методология научного познания. - М., 1982.
 17. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогических исследований. - М., 1987. -144 с.„
Викладацький склад

Мосейчук Ю.Ю.

Методика викладання та методи навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійне опрацювання літератури, консультації.    

Оцінювання

підсумковий вид контролю – іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster!„ЃкљM@[:JiтВchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.