Навчальний процес

Оновлено
2013-09-08
20:12:53

Навчальний процес

Назва дисципліни: Анатомія людиниШифр дисципліни: 6.010203/2.01.
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс – 1; семестри – 1. Год. всього – 162; на тиждень – 4 год.; (л/с.).

Кредитів – 4,5.

Обов’язкова.

Необхідність вивчення нормативного курсу “Анатомія людини” для студентів перщого курсу спеціальності “Фізична культура та валеологія” зумовлена тим, що студенти – майбутні вчителі по даній спеціальності повинні глибоко розуміти закономірності будови організму людини, його основні етапи розвитку, а також шляхи збереження та підвищення функціональних можливостей організму людини.

Мета курсу: Ознайомити студентів з формою і будовою тіла людини, органів усіх систем у зв’язку з їх функцією, топографією і розвитком в процесі онтогенезу. Сформувати уявлення про закономірні морфо – функціональні зміни органів, які відбуваються в часі і просторі та за дії на організм різних екологічних чинників, основні шляхи профілактики їх негативної дії.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій:   сформувати знання про закономірності будови організму людини, його основні етапи розвитку, а також шляхи збереження та підвищення функціональних можливостей організму людини. Уміння розрізняти типи і аналізувати будову тіла людини, визначати топографію кісток, м’язів та внутрішніх органів.

Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями           

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Опорно - рухова система

НЕ 1.1. Вступ до анатомії. Історія розвитку. Методи дослідження.

Предмет i завдання курсу. Значения вивчення анатомiї для спецыалыста – вчителя фізичного виховання та валеології. Значения еволюційної анатомiї дюдини для світогляду. Методи сучасної анатомії. Короткий нарис історії розвитку анатомії. Термінологія в анатомії. Анатомічні поняття.

НЕ 1.2. Остеологія: Будова та розвиток кісток. Скелета людини. Хребет. Череп.

Вчення про   скелет   і   його   сполучення   (остеологія і синдесмологія). Скелет, як система захисту, опори і руху. Форми кісток.   Основні властивості кістки: міцність та пружність. Хімічний склад кістки та його зміни з віком. Компактна та губчаста кісткова речовина. Будова остеонів. Основний механічний принцип будови кістки. Кістковий мозок. Розвиток кістки, її ріст i перебудова. Поділ кісток за типом їx розвитку. Типи скостеніння. Метаепіфізарні хрящі. Загальний огляд скелета людини у зв'язку з його функціями. Осьовий скелет. Хребет. Грудна клітка. Особливості хребта і грудної клітки в людини. Череп. Його будова та особливості  в людини. Особливості зкостеніння черепа в людини. Порівняння черепа людини з черепом антропоморфних мавп та викопних гомінід.

НЕ 1.3. Скелет кінцівок.

Скелет кінцівок. Співставлення скелета руки й ноги. Будова поясів кінцівок і вільних кінцівок у зв’язку з прямоходінням.

НЕ 1.4. Сполучення кісток.

Загальні поняття про сполучення кісток. Безперервні сполучення (фіброзні, хрящові, кісткові). Будова і класифікація суглобів. Напівсуглоби. Загальний огляд суглобів людини.

НЕ 1.5. Міологія. М’язи голови і тулуба.

Вчення про м'язи (міологія). М'яз як орган. Поняття про м'язову тканину. М'язи гладенькі та смугасті, їx розподіл по тілу людини та зв'язок з нервовою системою. Морфологічні та функціональні відмінності гладеньких i смугастих м'язів. Поняття  про еволюцію м'язової тканини. Соматична та вісцеральна мускулатура. Частини м'язів. М'язи червоні та білі. Форми м'язів. М'язи статичні i динамічні. Поодинокі та групові м’язів. Типи важелів. Допоміжні апарати м'язів: фасції, синовіальні піхви, фіброзні піхви, слизові сумки, синовіальні сумки, сесамовидні кістки. Огляд різних функціональних груп м'язів тіла людини. М'язи голови i шиї. Мімічні та жувальні м'язи, їx походження. Еволюція та особливості мімічних м'язів. Характеристика м'язів тулуба. Дихальні м'язи, діафрагма, м'язи черевного преса i м'язи спини.

НЕ 1.6. М’язи кінцівок.

М'язи плечового поясу и вільної верхньої кінцівки у зв'язку з їхніми функціями. Прогресивне диференціювання м'язів руки людини. М'язи нижнъої кінцівки з функціями та пристосуванням до прямоходіння

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Нервова, ендокринна системи та органи чуття.

НЕ 2.1. Центральна нервова система (неврологія).

Вчення про центральну нервову систему (неврологія). Загальний огляд нервової системи людини, поняття про її функції. Розвиток мозку в онтогенезі. Основні морфологічні елементи нервової системи. Спинний мозок Головний мозок. Його розчленування на відділи. Будова відділів мозку. Будова кори великих півкуль i мозочка.

НЕ 2.2. Периферична нервова система.

Периферична нервова система: спино- та черепномозкові нерви. Рефлекторна дуга. Спле¬тення та основні їxнi нерви. Провідні шляхи.

НЕ 2.3. Вегетативна нервова система.

Вегетативна нервова система. Основні складові частини та топографія та функція.

НЕ 2.4. Ендокринна система.

Залози внутрішньої секреції. Загальна та топографічна характеристика. Поділ ендокринних залоз за способом онтогенетичного розвитку.

НЕ 2.5. Органи чуття. Орган нюху і орган зору.

Поняття про аналізатори. Загальна характеристика органів чуття як складових частин аналізаторів. Типи рецепторів. Шкіра як орган чуття. Пропріорецептори. Орган зору. Короткі відомості про його онтогенез. Сітківка та її будова. Сліпа та біла плями. Зоровий нерв і зоровий тракт.

НЕ 2.6. Орган слуху і смаку. Вестибулярний апарат.

Орган нюху. Нюхова та дихальні ділянки носа. Кінцеві нервові апарати нюхової ділянки. Нюховий тракт. Органи смаку. Іннервація язика Орган слуху і рівноваги. Слуховий тракт.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Спланхнологія

НЕ 3.1.Серцево-судинна система. Лімфатична система та органи кровотворення.

Вчення про серцево-судинну систему (ангіологія). Загальний огляд судинної системи людини. Значения кровообігу в житті організму. Поняття про онтогенез серця i судин. Положення та будова серця дорослої людини. Будова стінки серця, камер i клапанів. Особливості серцевого м'яза. Провідна система серця. Судини серця. Навколосерцева сумка. Будова артерій, вен i капідярів. Кола кровообігу. Аорта та її основні відгалуження. Загальний огляд венозної системи. Сис¬тема верхньої і нижньої порожнистих вен. Кровопостачання моэку. Лімфатична система. Особливості лімфатичних капілярів. Утворення лімфи. Лімфатичні вузли, судини i протоки. Кровотворні органи (червоний кістковий мозок, вилочкова залоза та селезінка і лімфатичні вузли).

НЕ 3.2. Дихальна система та шкіра.

Загальний огляд дихальної системи. Основні риси онто¬генез. Opгaнiв дихання. Носова порожнина. Гортань та її будова. Трахея. Бронхи i бронхіальне дерево. Легені, плевра. Будова стінок дихальних шляхів. Механізм дихання. Поняття про еволюція легень і акту дихання. Середостіння. Система покривів тіла. Будова шкіри: епідерміс, дерма, підшкірний шар. Папілярні малюнки. Особливості пігментації шкіри людини, його рудиментарні й прогресивні утвори. Нігті. Шкірні залози. Молочні залози в людини та інших ссавців.

НЕ 3.3. Травна система.

Вчення про внутрішні органи (спланхнологія). Загальний огляд травного апарату. Основні риси онтогенезу травного тракту. Ротова порожнина, її частин її стінки. Слинні залози. Язик. Зуби постійні та молочні. 3ів i глотка. Перехрещення дихальних та травних шляхів. Частини глотки. Мигдалики. Стравохід. Шлунок, його будова i топографія. Кишечник, його відділи, топографія та будова. Печінка, її будова та функції. Ворітна система печінки. Жовчні протоки i жовчний мixyp. Підшлункова залоза. Очеревина, сальники.

НЕ 3.4. Сечова система.

Сечова система. Основні риси будови та онтогенезу сечостатевого апарату. Будова нирок. Сечопроводи, сечовий мixyp, сечовипускний канал. Мікроструктура нирки й утворення сечі.

3.5. Чоловіча та жіноча статева система

Чоловіча та жіноча статева система. Статеві залози. Зовнішні статеві органи. Плацента.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

1. Свиридов О.І. Анатомія людини. Під редакцією професора І.І.Бобрика К.: Вища школа, 2000.- 399 с.

2. Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник.- К.: Либідь, 2001.- 384 с.

3. Липченко И.Я., Самсуев Р.А. Атлас нормальной анатомии человека. - М., 1989.

4. Нормальна анатомія: Матешук Л.Р. – Вацеба Л.Р. Навч. - метод. Посібник.- Львів: Поклик сумління, 1997.- 269 с.

Викладацький склад

проф Мардар Г.І.

доц Цигикало О.В.

Методика викладання та методи навчання

Лекції, лабораторні заняття, самостійне опрацювання літератури, консультації.

Оцінювання

підсумковий вид контролю – іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterћЭHМЪ@dKchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.