Навчальний процес

Оновлено
2013-09-08
20:12:53

Навчальний процес

Назва дисципліни: ГігієнаШифр дисципліни: 6.010203/2.04.
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс -1; семестр - 2, всього годин -162, на тиждень - 3 год.; (л/лаб.).

Кредитів – 4,5.

Обов’язкова.

Курс “Гігієна є базовим в системі підготовки молодих спеціалістів. Гігієнічні і природні фактори є потужними засобами фізичного виховання в сфері масової фізичної культури і спорту. Гігієні належить значна роль у профілактиці захворювань і підвищенні рівня здоров’я кожної людини. Практикою доведено, що гігієнічні чинники глибоко і всебічно впливають на організм спортсмена і можуть значною мірою оптимізувати процес спортивного вдосконалення і фізичного виховання молоді.

Мета викладання дисципліни - дати основні теоретичні поняття про гігієнічні чинники навколишнього середовища, сформувати практичні навички

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій:

 • Оцінити мікрокліматичні чинники житлових і спортивних споруд.
 • Оцінити органолептичні властивості води.
 • Оцінити природне і штучне освітлення розрахунковим методом.
 • Розрахувати енергетичну цінність харчових продуктів.
 • Розрахувати кратність повітрообміну у приміщенні.
 • Використовувати гігієнічні засоби та природні чинники в усіх формах оздоровчої та фізкультурно-масової роботи.

Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями.

Змістовий модуль 1.

ОСНОВИ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ

Н.Е. 1.1. Предмет “Гігієна”, її завдання, методи дослідження та історія розвитку.

Н.Е. 1.2. Гігієна повітряного середовища.

Н.Е. 1.3. Гігієна води та водопостачання.

Н.Е. 1.4. гігієна ґрунту та очищення населених місць.

Змістовий модуль 2.

ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ

Н.Е. 2.1. Гігієна харчування.

Н.Е. 2.2. Кількісна і якісна оцінка раціону.

Н.Е. 2.3. Особливості і харчування спортсменів у різні періоди тренувань і змагань.

Змістовий модуль 3.

ГІГІЄНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ.

Н.Е.3.1. Гігієна житла і населених місць.

Н.Е.3.2. Гігієна спортивних споруд.

Н.Е. 3.3. Особиста гігієна, здоровий спосіб життя. Загартовування. Біологічні чинники навколишнього середовища.

Н.Е. 3.4. Гігієна фізичної культури і спорту. Система гігієнічного забезпечення підготовки спортсменів і особливості фізичного виховання осіб різного віку.

Н.Е. 3.5. Гігієна окремих видів спорту.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
 1. Габович Р.Д. Гигиена. М.: Медицина, 199
 2. Лаптев А.П., Минх А.А. Гигиена физической культуры и спорта. М.: Физкультура и спорт, 1979.
 3. Литвинова О.В., Ванханен Г.А. Гигиена. К.: Высшая школа, 1994.
 4. Гончарук Є.Г. Загальна гігієна: “Пропедевтика гігієни” К.: Вища школа, 1995.
 5. Пушкар М.П. Київ, Олімпійська література, 1998.
Викладацький склад

проф Христич Т.М.

доц Доцюк Л.Г.

 

Методика викладання та методи навчання

Лекції, лабораторні заняття, самостійне опрацювання літератури, консультації.     

Оцінювання

підсумковий вид контролю – іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterШі®7Еж@M;Nъchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.