Навчальний процес

Оновлено
2013-09-08
20:12:53

Навчальний процес

Назва дисципліни: Організація та методика масової фізичної культуриШифр дисципліни: 6.010203/3.29.
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс – 2; семестр –3. Всього годин – 72; на тиждень – 2 год.; (л./сем.).

Кредитів – 2

Дисципліна вибіркова.

Курс „Організація та методика масової фізичної культури” відноситься до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін навчальних планів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які готують фахівців галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”, напряму підготовки 6.010203 „Здоров’я людини”.

Мета викладання дисципліни полягає у забезпеченні студентів необхідними теоретичними знаннями для формування фахівця з фізичної культури, розуміння теорії масової фізичної культури, засвоєння знань професійної діяльності організатора масової фізичної культури.

У результаті вивчення курсу студент мкє набути таких компетенцій: формування системи знань про особливості організації масової фізичної культури у різних ланках фізкультурного руху, умінь і навичок з методики організації фізкультурно-оздоровчої роботи з різними групами населення.

застосування набутих знань при плануванні та практичній організації роботи з фізичної культури і спорту.

Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями

Змістовий модуль 1.

Вихідні поняття масової фізичної культури. Організаційна структура органів управління. 

Н.Е. 1.1 Тема: “Введення в “Організацію та методику масової фізичної культури”

 • Зміст і завдання навчального курсу.
 • Основні терміни і поняття.
 • Сфери та напрямки впровадження фізичної культури.   
 • Взаємозв’язок “Організації та методики масової фізичної культури” з іншими навчальними дисциплінами.

Н.Е. 1.2. Тема: “Правова і програмно-нормативна база розвитку масової фізичної культури”

 • Правова база розвитку фізичної культури.
 • Програмно-нормативні засади масової фізичної культури.
 • Державні вимоги до фізичного виховання.
 • Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення.

Змістовий модуль 2.

Організація та методика масової фізичної культури в різних сферах суспільства

Н.Е. 2.1. Тема: “Організація і методика масової фізичної культури у виробничій і соціально-побутовій сферах суспільства”

 • Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій сфері.
 • Завдання та напрямки виробничої фізичної культури.
 • Професійно-прикладна фізична підготовка.
 • Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у соціально-побутовій сфері.
 • Форми організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.
 • Типи фізкультурно-оздоровчих груп та їх характеристика. 

Н.Е. 2.2. Тема: “Організація та методика масової фізичної культури у навчально-виховній сфері”

 • Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільних навчальних закладах.
 • Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота в професійно-технічних навчальних закладах.
 • Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота в загальноосвітніх навчальних закладах.
 • Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в ВНЗ І-ІV р.а.

Н.Е. 2.3. Тема: “Організація і методика фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи учнів поза школою”

 • Організація роботи за місцем проживання.
 • Роль позашкільних навчальних закладів у проведенні спортивно-оздоровчої роботи з учнівською молоддю.
 • Організація фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи у літніх таборах відпочинку.
 • Самостійні заняття школярів.

Змістовий модуль 3.

Організаційні засади масової фізичної культури. Зміст професіональної діяльності організатора масової фізичної культури

Н.Е. 3.1. Тема: “Планування

 • Планування роботи в державних органах управління.
 • Планування роботи в громадських органах управління.
 • Планування роботи в осередках (колективах) фізичної культури.

Н.Е. 3.2. Тема: “Контроль, облік і звітність у фізкультурно-спортивних організаціях”

 • Види і форми контролю. Методика організації контролю і перевірки виконання фізкультурно-спортивної роботи.
 • Етапи контролю, перевірки та інспектування.
 • Види, форми обліку і звітності. Облікова звітна документація.
 • Статистичний облік і звітність з фізичної культури.
 • Фінансування масової фізичної культури.

Н.Е. 3.3. Тема: “Зміст професійної діяльності організатора масової фізичної культури”

 • Педагогічні функції, уміння та техніка організатора (вчителя) масової фізичної культури.
 • Пропаганда та просвітницька діяльність.
 • Підготовка фізкультурного активу.
 • Створення матеріальної бази.
Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
 1. Б.М.Шиян. Теорія i методика фізичного виховання школярів. Тернопіль. Навчальна книга – Богдан, 2001 .
 2. Г.Н. Кукушкин. Советская система физического воспитания. – М. «ФиС», 1975.
 3. В.У. Агеевец, Т.М. Канивец. Организация физической культуры и спорта. – М. «Ф и С» 1986.
 4. А.П.Матвеев, С.Б.Мельников. Методика физического воспитания с основами теории. – М. «Просвещение» 1991.
 5. Закон України «Про фізичну культуру i спорт» м. Київ. 1993.
 6. О.В. Петунин. Формирование профессионального мастерства учителя физкультуры. – М. Просвещение. 1980.
 7. В.К.Шурухина. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного и продленного дня школы. – М. Просвещение, 1980.
 8. Т.В.Муравов. Здоров'я, працездатність i фізична культура. Київ. Товариство "Знання", 1985.
 9. Н.Овчиннікова, Т.Нестерова, В.Сосіна. Сучасні засоби занять оздоровчої спрямованості. Фізичне виховання в школі № 4, 1997, С. 9.
Викладацький склад

Гауряк О.Д.

Методика викладання та методи навчання

лекції, семінарські заняття, самостійне опрацювання літератури, консультації.      

Оцінювання

підсумковий вид контролю – залік.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterSУZr•@йQ„Аchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.