Навчальний процес

Оновлено
2013-09-08
20:12:53

Навчальний процес

Назва дисципліни: Вікова фізіологіяШифр дисципліни: 6.010203/2.15.
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс – 2; семестр – 3. Всього годин – 90; на тиждень – 3год.; (л/прак.).

Кредитів – 2,5.

Дисципліна вибіркова.

Мета викладання дисципліни - курс “Вікова фізіологія ” покликаний науково обґрунтовувати, планувати і здійснювати заходи щодо охорони, зміцнення, розвитку і управління здоров’ям. Сучасна школа повинна виконувати роль не лише навчально-виховного, але й найбільш масового оздоровчого закладу для школярів, а сучасний педагог несе моральну і юридичну відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу. Оздоровчий ефект визначається організацією всього життя, виховання і навчання учнів з урахуванням морфологічних особливостей розвитку і функціонування організму дитини для цілеспрямованого добирання заходів, які сприятимуть розширенню функціональних можливостей, зокрема опірності проти дії несприятливих факторів.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: всебічно вивчити особливості розвитку і функціонування організму дітей та підлітків. Навчити пристосовуватись до життя в умовах навколишнього середовища з урахуванням вікових особливостей організму. Сформувати розуміння теоретичного та практичного значення вікової фізіології, навчитися цілеспрямовано використовувати набуті знання, організовувати заходи, які б сприяли розширенню функціональних можливостей дитячого організму в його гармонійному розвитку.

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ІРОЗВИТКУ ДИТИНИ»

НЕ 1.1 Предмет «Вікова фізіологія».

 • Мета і завдання предмету, його зв’язок з іншими   науками. Основні поняття та визначення. Коротка історія розвитку. Етапи розвитку вікової фізіології.. Основні методи дослідження.

НЕ 1.2 Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку.

 •  Основні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків. Морфотворення дитячого організму. Фактори, що впливають на ріст і розвиток дитини. Вікова періодизація онтогенезу людини. Характеристика періодів вікового розвитку. Спадковість і її роль у розвитку людини. Організм дитини як саморегулююча функціональна система. Поняття про акселерацію і ретардацію. Поняття про розмноження і старіння клітин.
 • Біологічний вік, способи його визначення. Методи оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків. Визначення біологічного віку дітей та підлітків. Методи оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків.
 • Соматометрія.

НЕ 1.3 Особливості опорно-рухового апарату.

 •  Вікові особливості розвитку кісток і м′язів у дітей. Фізичний розвиток дитини. Формотворення. Розвиток рухових і силових характеристик опорно-рухового апарату. Ембріональний розвиток опорно-рухового апарату. Позаутробний розвиток опорно-рухового апарату. Геронтологічні зміни кісток і м′язів. Вікові особливості рухових і силових характеристик організму
 • Формування постави у дітей та її оцінка. Види порушення постави, їх наслідки та профілактика. Діагностика порушень постави.
 • Патологічні стани опорно-рухового апарату у дітей, та їх профілактика. Постава, її види та оцінка. Порушення постави, їх   діагностика та наслідки.Сколіоз. Профілактика порушень постави.
 • Патологічні стани опорно-рухового апарату у дітей та їх профілактика: сколіоз, плоскостопість, деформації грудної клітки та кінцівок

НЕ 1.4 Особливості розвитку серцево-судинної системи.

 • Вікові зміни будови і функцій системи кровообігу. Лімфатична система у дітей і підлітків. Особливості крові та кровотворення у дітей. Розвиток будови і функцій крові. Розвиток будови і функцій системи кровообігу. Кровотворення у дітей. Методики визначення пульсу і АТ у різні вікові періоди.. Вікові зміни будови і функцій системи кровообігу. Особливості крові та кровотворення у дітей. Характеристика пульсу і АТ у різні вікові періоди. Вікові зміни лімфатичної системи. Неспецифічний та специфічний імунітет.
 • Алергійні захворювання.

НЕ 1.5 Вікові зміни органів дихання

 • Розвиток органів дихання у різні вікові періоди. Визначення основних показників дихання у дітей і їх оцінка. Ембріональний розвиток органів дихання . Вікові особливості будови і функцій органів дихання. Методи визначення основних показників дихання у дітей та їх оцінка. Розвиток органів дихання у різні вікові періоди. Визначення основних показників дихання у дітей і їх оцінка.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

«ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ»

НЕ 2.1 Вікові особливості органів травлення. Обмін речовин і енергії.

 • Вікові особливості будови та функцій органів травлення у дітей. Обмін речовин та енергії у дітей та підлітків. Ембріональний розвиток травної системи. Особливості обмінних процесів у людей різного віку. Будова і функції органів шлунково-кишкового тракту у людей різного віку. Геронтологічні зміни травної системи. Фізіолого-гігієнічні основи харчування. Особливості харчування дітей і підлітків різного віку. Поняття про раціональне харчування. Енергетична цінність раціону. Якісний склад раціону. Санітарна експертиза харчових продуктів. Харчування дітей і підлітків окремих вікових груп. Якісна адекватність харчування. Кількісна адекватність харчування.

НЕ 2.2 Розвиток сечостатевої системи.

 • Ембріональний розвиток сечовидільної системи. Розвиток сечовидільної системи після народження. Геронтологічні зміни сечовидільної системи. Вікові особливості будови і функції шкіри. Особливості будови і функціонування сечовивідної системи у людей різного віку. Утворення сечі та її склад, сечовипускання у дітей. Патологічні зміни вродженого характеру. Вікові особливості будови та функції шкіри. Терморегуляція організму дітей і підлітків. Загартовування. Особливості статевого розвитку у дітей і підлітків. Особливості розвитку та функціонування статевих залоз у дітей різного віку. Відмінності розвитку чоловічої та жіночої репродуктивної системи. Вплив статевих гормонів на фізичний та психологічний розвиток дитини. Вікові зміни статевої системи. Статеве дозрівання. Вторинні ознаки. Вплив фізкультури і спорту на розвиток статевої системи у дітей.

НЕ 2.3 Особливості розвитку ендокринної системи.

 • Особливості формування і розвитку ендокринної системи. Функції ендокринних залоз у дітей і підлітків. Особливості розвитку і функціонування гіпофіза, епіфіза. Особливості розвитку і функціонування щитовидної та паращитовидних залоз Особливості розвитку і функціонування вилочкової залози. Особливості розвитку і функціонування підшлункової залози. Вікові особливості гіпофіза, епіфіза. Вікові особливості щитовидної та паращитовидних залоз. Вікові особливості вилочкової залози. Вікові особливості підшлункової залози. Особливості розвитку і функціонування наднирників. Особливості розвитку і функціонування статевих залоз.Причини порушень функцій ендокринних залоз та їх профілактика.

НЕ 2.4 Особливості розвитку нервової системи. Вища нервова діяльність дитини.

 • Вікові особливості ВНД. Типи ВНД у дітей .Вікові особливості розвитку нейронів. Процес мієлінізації. Онтогенез спинного мозку.
 • Розвиток відділів головного мозку. Геронтологічні зміни нервової системи . Онтогенез відділів ЦНС: спинного мозку;
 • головного мозку. Розвиток аналізаторів, його загальні закономірності. Розвиток зорового аналізатора. Розвиток слухового аналізатора. Розвиток температурного, больового, тактильного, вестибулярного, нюхового, смакового аналізаторів. Загальні закономірності. розвитку аналізаторів. Особливості розвитку зорового аналізатора. Особливості розвитку слухового аналізатора. Особливості розвитку температурного, больового, тактильного,
 • вестибулярного, нюхового, смакового аналізаторів. Механізми реалізації потреб, мотивацій, емоцій та волі, їх формування в процесі розвитку. Розвиток мови у дітей. Особливості розвитку. Кора великих півкуль, її електрична активність у дітей. Рефлекси у дітей.
 • Вироблення умовних рефлексів. Динамічний стереотип. ВНД. Типи ВНД у дітей Особливості вищої нервової діяльності у людей похилого віку. Урахування особливостей вищої нервової діяльності у виховному процесі.
Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
 1. Тарасюк В.С. Ріст і розвиток людини. – К.: Медицина, 2008. – 400с.
 2. Медико-біологічні основи валеології.Навч. посібник./Під ред.П.Д.Плахтія.-Камянець-Подільський:2000.-407с.
 3. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. Курс лекцій. К.: „Професіонал", 2004. - 287 с.
 4. Агаджанян Н.А., Телль Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека - Санкт-Петербург: Sotis, - 2000. – 543с.
 5. Анатомія та фізіологія дитини: навч. посібник/ Укл. Мардар Г.І., Халаїм Є.А., Бабак С.В., Марценяк І.В.-Чернівці: Рута, 2002.-175с.
 6. Людина. Навчальний посібник з анатомії та фізіології. Під ред. Д-ра Тоні Сміта-Львів: видавництво БаК,- 2003.- 308с С.26-58
 7. Тревор Узстон Анатомический атлас. Львов: Издательство «Маршалл Кевендиш», 2004 -156с.С.22-42
 8. Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я: навч. посібник.-К.:Арістей, 2004.-592с С.241-255
 9. Гігієна дітей і підлітків: Підручник / І.І. Даценко, М.Б.Шегедин, Ю.І.Шашков. – К.: Медицина, 2006. – 304 с
 10. П.П Плахтій. Основи гігієни та фізичного виховання, Кам’янець-Подільський, 2003.-240с.
 11. Медико-біологічні основи валеології під ред. П.Д.Плахтія.- Кам'янець-Подільський: 2000. - 407 с
 12. Маруненко І.М, Неведомская Е.О, Бобрицька В.І Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. Курс лекцій. К.: „Професіонал”,2004.- 287с
 13. Загальна гігієна та екологія людини: Навч. посібн. За ред. В.Г. Бардова та І.В. Сергети.-Вінниця: НОВА КНИГА,2002.-216с 6. Коцур Н.І Основи педіатрії та гігієни дітей раннього та дошкільного віку: навч.посібник.-Чернівці.:книги-ХХІ, 2004.-576с.
Викладацький склад

Доцюк Л.Г.

Методика викладання та методи навчання

лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання літератури, консультації.         

Оцінювання

підсумковий вид контролю – іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster На@fГwchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.